Bizler Meraklı’yız, araştırıyoruz, bilgi topluyoruz.

ARAŞTIRMALARIMIZ

Kantitatif Araştırmalar: Önceden hazırlanmış bir soru formuna bağlı kalınarak, sayısal yorum ve genelleme yapılabilen araştırma türüdür.
 • Papi: Yüz yüze kağıt-kalem ile gerçekleştirilen araştırma tekniği
 • Cati: Bilgisayar destekli telefon aracılığı ile ses kayıtlı araştırma tekniği
 • Capi: tablet aracılığı ile yüz yüze gerçekleştirilen araştırma tekniği
 • Cawi: ( İnternet üzerinden paylaşımlı araştırma tekniği
Kalitatif Araştırmalar: Hedef kitleyi tanımaya, anlamaya ve anlatmaya yönelik araştırmalardır.
 • Focus Grup Toplantıları: Aynı demografik özelliklere sahip 6-8 kişilik grupların bir moderator eşliğinde bir araya gelerek araştırma konusunu grup ortamında tartışması.
 • İn– depth Görüşmeler: Dernekler ile belli bir konu üzerinde 1-1,5 saatlik görüşmeler yapılır ve bu görüşmede o konuya ilişkin düşünceleri anlatması istenir.
 • Birlikte Alışveriş: Araştırmacı katılımcıyla birlikte alışveriş davranışlarını analiz etmek amacıyla alışveriş yapmakta ve alışverişi takiben katılımcı ile bir görüşme yapılmaktadır.
 • Yaşam Gözlemi: Meraklı Baykuş yaşam gözlemi araştırmalarında uzman gözlemciler, gönüllük esası ile araştırmaya katılan tüketicileri hanelerinde ziyaret ederek ürün kullanımlarını gözlemler ve sonuç değerlendirmelerini sorgulayarak rapor sunar.
Gizli Müşteri:
 • Ürün bilgisi
 • Çevre ve mekan düzeni izlenimleri
 • Çalışan performansı
 • Satış performansı
 • Hizmet değerlendirmesi
 • İyileştirmeye açık alanların belirlenmesi
 • Beklenti performans analizi
 • Güçlü yanlar
gibi aşamalar takip edilerek değerlendirmeler yapılır.
İhtiyacın gerçek piyasa rayiçlerine uygun bir şekilde belirlenerek piyasa fiyatının tespitine yönelik somut ve dayanakları ile birlikte kanıtlanabilir çalışmalardır. Türkiye’nin birçok noktasında proje bütçelendirme ve saha maliyet hesaplamaları gerçekleştirilmektedir.

Meraklı Baykuş fiyat araştırma alanında, ürün/fiyat konumlandırması yapılabilmek adına yaşam boyu maliyet, filo alımlarında alt limit tespiti, bölgeler arası maliyet farklılıkları gibi veriler toplar. Zamanlama, marka tercihi, satış sonrası maliyetler açısından avantaj analizi gerçekleştirir.
Meraklı Baykuş; Sosyal Araştırmalar kapsamında Sivil Toplum Kuruluşları, Vakıflar ve/veya Sosyal Sorumluluk Projeleri gerçekleştiren diğer kurum/kuruluşlar ile çalışır. Sahada, dijital ortamda ve telefon bazlı olan veri toplama teknikleri dışında erişilmesi görece zor olan örneklem ve kontrol grupları ile temas kurmakta uzman olan takımımız; büyük ve kompleks sosyal araştırmaların oluşturulması, yürütülmesi ve yönetilmesi aşamalarında danışmanlık hizmeti sunar.

Soru formu hazırlama, örneklem tasarımı, hedef kitle saptamaları, bütçelendirme gibi süreçlerde gönüllülük esasına dayalı olarak danışmanlık hizmeti verir, bilgi paylaşımı yapar.
Akademik Araştırmalar, bilimsel temsiliyetin önemi açısından diğer araştırma türlerinden ayrılır. Meraklı Baykuş, alanda uzman kadrosu ve Akademik Araştırma projelerinde edindiği deneyimler sonucunda, bu tür araştırmalara vermiş olduğu değer ve yaklaşımı her aşamada ortaya koyar ve bu ilkeyi benimseyerek çalışır.
Bilimsel çalışmalarda üzerinde durulması gereken ölçüt olarak, her bilimsel çalışmadan biçimsel tutarlılığa sahip olması ve özgün araştırma bulguları sunması beklenir. Her çalışmanın kendine özgü araştırma biçimi olduğu gibi, tez araştırmasının da kendine özgü belli kuralları bulunmaktadır. Hazırlanan bilimsel çalışmalarda kullanılan yöntemin de büyük bir önemi bulunmaktadır. Herhangi bir araştırmanın bilimselliği, aynı zamanda onun uygulandığı yöntemden de anlaşılmaktadır.

Meraklı Baykuş, Tez Çalışmaları öncesinde yapılacak Araştırmalar, sonucu süreç ile toparlanan bilginin anlaşılabilmesi ve düzenli bir biçimde sunulması için, verinin sistemleştirilmesi ve veriye yön verilmesi aşamalarında danışmanlık hizmeti sunar.

Literatür tarama, anket, gözlem, mülakat, istatistikî bilgiler, vb. yöntemlerden biri veya birkaçını birlikte kullanır.
Meraklı Baykuş, kuracağı araştırma ve diğer amaçlı ortaklıklar ile yeni yönetim metotları geliştirmeyi ve uygulamayı amaçlamaktadır. Projede kullanılmak üzere veri toplama, analiz etme ve süreç/sonuç değerlendirme yöntemlerinin belirlenmesi esnasında mentorluk hizmeti sunar.

Bilginin geliştirilip paylaşılması sürecinde kritik rollerin tanımlanması ve kritik süreçlerin koordinasyon ile beraber yönetilmesi (müşteriler, iş ortakları, proje yöneticileri, üst yönetim vb. arasında gerçekleşen/gerçekleşmesi gereken durumlar) gibi karar aşamaları için yönlendirmeler yapar. Kullanışlı, çok yönlü, pratik, esnek ve etkin proje planları hazırlar. Motivasyon problemlerinden uzak durmak adına yapılacak gerçekçi proje planı görüşmeleri esnasında moderatörlük / hakemlik hizmeti sunar.

Politik ya da gerçekçi olmayan anlık çözümler yerine fikirleri bilgi ile buluşturarak "problem çözme" konseptini sürece entegre eder.

Daha önceki proje tecrübeleri sonucunda edindiği deneyimler vasıtasıyla, projelerin gecikme sebeplerini tanımlayabilmek adına verimlilik esasına dayanan yaklaşımlar sergiler, bu süreçlerin aksamadan ilerlemesi için kolaylık sağlar. Az ve öz durum raporlamasını, “yetkili” olmak yerine “sorumlu” olmak ilkesini benimseyerek hazırlar ve sunar.

BİZ KİMİZ

Meraklı Baykuş, 01 Nisan 2014 tarihinde kurulmuş bir araştırma ve proje yönetimi şirketidir. Değişen dünyada gelişmeye kapalı kalınamayacağına inanarak bilgi toplama ihtiyaçlarına farklı bakış açılarından yaklaşarak yenilikçi ve ilham verici çözümler üretmek için çalışmaktadır. Araştırma konusunda gelenekselleşmiş yapıdan ayrılarak yeni yaklaşımlar ortaya koymayı ve bu yaklaşımlarla birlikte alanında gelişmeyi bilgiye daha doğru yollardan en kısa sürede ulaşmayı hedeflemektedir. Meraklı Baykuş; Sizi, isteklerinizi ve ihtiyaçlarınızı titizlikle analiz ettikten sonra önce kaliteli içeriğe odaklanıyor. Araştırmaları kapsamında elde ettiği güvenilir sonuçlara göre Türkiye’nin her köşesinde organize olabilen nitelikli ekiplerini görevlendiriyor. İşte; kapsam geçerliliği yüksek, güvenilir ve sürdürülebilir yönelimleri bu çalışma disiplinine borçlu olan Meraklı Baykuş, çalışanlarına ve müşterilerine, sektöre ve ülkesine katkı sağlamayı hedefliyor.

Acaba? ile başlayan gün ışığına çıkmamış bütün fikirlerinizi; saha araştırmalarına göre reel adımlar ve kurumsal kimliğinize uygun bir stratejiyle hayata geçirmek Meraklı Baykuş’un işi.

Kısaca, «büyüme ve büyütme ( gelişme geliştirme )» merceğiyle sektörü gözlemleyen Meraklı Baykuş, bu amacı taşıyan azimli ve kararlı herkesin yanında olmak istiyor.

DEĞERLERİMİZ

Sonuçların sürdürülebilir çözümlere dönüşmesi için çalışır.
Meraklı Baykuş, profesyonelliğinden aldığı ilhamla yaratıcılığı birleştirir.
Meraklı Baykuş; başarının doğru bir ekip ile mümkün olabileceğini bilerek hareket eder, pozitif yaklaşır işbirlikçi bir tutumla takım ruhuna uygun çalışır.
İnovasyon fikrini benimseyen Meraklı Baykuş dinamik kadrosuyla yeniliğe açık ve yenilikler katacak şekilde çalışır.
Araştırmalarımı taraf gözetmeden gerçekleştiriyor sonuçlarına objektif yaklaşıyoruz.
Meraklı Baykuş; mesleki etik kurallarına uygun davranır araştırmalarında gizlilik ilkesini benimser.
Meraklı Baykuş; Yetkili olmak yerine sorumlu olmak ilkesine inanarak hareket eder.
Başarmanın anahtarı cesaret edip işe başlamaktır. Biz buna inanıyoruz.
Meraklı Baykuş; araştırmalarında öz sorular sorar ve açık cevaplar almayı hedefler.

REFERANSLARIMIZ

Merek Ediyoruz; Çünkü

Tarihteki bütün büyük keşifler Merak'la başlar. Araştırma; merakın tetiklediği güçle pekişen ve ilerleyen bir süreçtir.

Bizler Meraklı’yız, araştırıyoruz, bilgi topluyoruz. Bilgiyi toplamaktan ziyade ulaşılan bilgiyi ayıklamaktır asıl meziyet. Bilgi toplamak için bilgece yapılan gözlemler ancak keskin ve geniş bir bakış ile birleştiği zaman istenen sonuçları verir. Tam da bu sebepten ötürü ‘’ Baykuş ‘’ bizim ilham kaynağımız, temel çıkış noktamız.

Merak mı Ediyorsunuz?
Bize Yazın